Regulamin

REGULAMIN SERWISU LOKALNYVAPESHOP.PL

I. DEFINICJE

Sformułowania użyte w treści Regulaminu przyjmują następujące znaczenia:

 1. Login – indywidualnie określona nazwa służąca do identyfikacji Użytkownika, wykorzystywana w celu identyfikacji podczas korzystania z Serwisu lokalnyvapeshop.pl
 2. Serwis lokalnyvapeshop.pl – internetowy serwis dostępny za pośrednictwem strony www.lokalnyvapeshop.pl z wykorzystaniem którego Klient może korzystać z usług i funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę. Terminem tym mogą być również określone strony internetowe w domenie właściciela, oraz inne strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, na których został zamieszczony niniejszy Regulamin Serwisu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna działająca w swoim imieniu, albo w imieniu i na rzecz Klienta, korzystająca ze sklepu internetowego lokalnyvapeshop.pl
 4. Administrator Klienta – osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta, posiadająca pełne uprawnienia do części transakcyjnej lokalnyvapeshop.pl, polegające w szczególności na: dodawaniu Użytkowników, zarządzaniu uprawnieniami Użytkowników, zarządzaniu Umową Klienta.
 5. Klient – podmiot, który m.in. na podstawie umowy z lokalnyvapeshop.pl, może otrzymywać raporty z informacjami lub danymi i/lub przekazywać informacje o osobach fizycznych.
 6. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która to osoba zawarła umowę z lokalnyvapeshop.pl lub korzysta z usług lokalnyvapeshop.pl.
 7. Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę z lokalnyvapeshop.pl lub korzysta z usług lokalnyvapeshop.pl.
 8. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usług lokalnyvapeshop.pl za pośrednictwem Serwisu www.lokalnyvapeshop.pl.
 9. Cennik – wykaz opłat za usługi świadczone przez lokalnyvapeshop.pl.
 10. Profil Klienta – konto utworzone w Serwisie lokalnyvapeshop.pl dla Klienta, który zawarł umowę o udostępnianie informacji gospodarczych z lokalnyvapeshop.pl. Profil Klienta może być utworzony przez Użytkownika posiadającego Konto po przejściu procedury podpisania umowy.
 11. Hasło – określony indywidualnie przez Użytkownika ciąg znaków, służący do autoryzacji w lokalnyvapeshop.pl, zapewniający dostęp do lokalnyvapeshop.pl.
 12. Raport […] – zbiór informacji […] dotyczących […] udostępniony zgodnie z wnioskiem Klienta i na podstawie […].
 13. Sprzedawca – X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta – za pośrednictwem Serwisu do składania zamówień online, które to zamówienie zostało potwierdzone przez  Sprzedawcę;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu do składania zamówień online, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne postanowienia tej umowy, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, jego cenę, miejsce wydania;
 16. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 17. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
 18. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu do składania zamówień online;

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego lokalnyvapeshop.pl jest X200 Sp. Z o.o. Marynin 25B/47 01-469 Warszawa NIP: 522-328-44-74, REGON: 527440969, KRS 0001080405.
 2. W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lokalnyvapeshop.pl może być konieczne:
  • założenie Konta w Serwisie lokalnyvapeshop.pl
  • wpisanie Loginu i Hasła weryfikującego.
 3. Każda osoba korzystająca z Serwisu lokalnyvapeshop.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Serwisu lokalnyvapeshop.pl oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 4. Dla danego Profilu Klienta osobą odpowiedzialną za wszelkie poczynione w jego zakresie działania jest Administrator Klienta ustanowiony przez Klienta
 5. Administrator Klienta może dodawać Użytkowników do Profilu Klienta, którym zarządza. 6. Administrator Klienta zarządza uprawnieniami Użytkowników
 6. Administrator Klienta i Użytkownik Serwisu lokalnyvapeshop.pl zobowiązani są korzystać z Serwisu lokalnyvapeshop.pl z poszanowaniem wszelkich praw i ograniczeń wynikających z polskiego prawa, oraz powszechnie przyjmowanych zasad korzystania z Internetu, służących zarówno ochronie interesów Użytkowników, jak i interesów innych osób.
 7. Użytkownik Serwisu lokalnyvapeshop.pl może ponosić odpowiedzialność za skutki swoich działań lub zaniechań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku zakłócania działania Serwisu lokalnyvapeshop.pl poprzez jego destabilizację, próby nieuprawnionego uzyskania dostępu do zastrzeżonych zasobów, bądź też próby naruszenia integralności Serwisu lokalnyvapeshop.pl )zastrzega sobie prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika dostępu do Serwisu lokalnyvapeshop.pl oraz, wedle wyboru, wszczęcia działań przewidzianych prawem. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. O zablokowaniu dostępu do Konta w Serwisie lokalnyvapeshop.pl Użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. lokalnyvapeshop.pl oświadcza, iż wszelkie materiały oraz informacje publikowane w Serwisie lokalnyvapeshop.pl są przygotowywane i aktualizowane z należytą starannością i nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa.
 2. lokalnyvapeshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, aktualność oraz kompletność informacji udostępnianych przez Użytkowników.
 3. W przypadku otrzymania uzasadnionych lub uprawdopodobnionych informacji, iż Serwis lokalnyvapeshop.pl zawiera dane lub materiały naruszające obowiązujące prawo, interesy lub dobra osobiste osób trzecich, lokalnyvapeshop.pl podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

IV. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Za pośrednictwem Serwisu lokalnyvapeshop.pl Użytkownik może zamawiać i korzystać z usług lokalnyvapeshop.pl) oraz zawierać umowy na usługi lokalnyvapeshop.pl.
 2. Warunkiem korzystania z usług części transakcyjnej Serwisu lokalnyvapeshop.pl jest:
  • dokonanie rejestracji w Serwisie lokalnyvapeshop.pl
  • aktywacja Konta,
  • w zależności od rodzaju i zakresu usług – akceptacja lub podpisanie umowy z lokalnyvapeshop.pl
 3. Użytkownik korzysta z usług Serwisu lokalnyvapeshop.pl za pośrednictwem Internetu oraz z wykorzystaniem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługi w części transakcyjnej dostępne są po zalogowaniu (przy użyciu Loginu i Hasła) Użytkownika do aktywnego Konta.
 5. Zakres usług dostępnych dla Klienta za pośrednictwem Serwisu lokalnyvapeshop.pl oraz sposób rozliczeń warunkowany jest modelem współpracy z lokalnyvapeshop.pl wybranym przez Klienta.
 6. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci:
  • posiadający zarejestrowane Konto w Serwisie składania zamówień online; oraz
  • nieposiadający zarejestrowanego Konta w Serwisie składania zamówień online, tj. dokonujący Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 7. Rejestracja Konta przez Klienta w Serwisie składania zamówień online – jest dobrowolna i nieodpłatna.
 8. Rejestracja Konta ma charakter jednorazowy. Dokonując kolejnych Zamówień Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Klient ma możliwość późniejszej aktualizacji danych podanych przy rejestracji Konta. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom trzecim.
 9. Klient posiadający Konto składa Zamówienie, po zalogowaniu się w Serwisie i dodaje Produkty do „koszyka”, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.
 11. Sprzedawca może zablokować Klientowi Konto oraz zablokować mu możliwość złożenia Zamówienia, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej wykonania, jest Serwis lokalnyvapeshop.pl.
 2. Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
  1. do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego i/lub e-mail,
  2. do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone:
   • na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
   • przez Klienta, którego dane nie przeszły prawidłowej weryfikacji – w trybie wskazanym w pkt 1,
   • z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z tym że Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania krótkich przerw serwisowych, w trakcie których nie będzie możliwe składanie Zamówień.

IV. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamawiany Produkt:
  1. płatność przelewem elektronicznym – PayU,
  2. płatność za pomocą karty płatniczej przez aplikację – PayU,
  3. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  4. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności przelewem tradycyjnym Klient dokonuje na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Płatności przelewem elektronicznym oraz za pomocą karty płatniczej Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu lokalnyvapeshop.pl Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie płatności elektronicznych dostępnym na stronie internetowej pod adresem: lokalnyvapeshop.pl.
 4. Termin płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia w Serwisie.

V. ODBIÓR PRODUKTU, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi wydanie Produktu elektronicznie poprzez e-mail wskazany w Profilu Klienta podczas rejestracji.\
 2. Termin wysłania Produktu do Klienta wynosi do 1 dnia roboczego, od złożenia Zamówienia, które zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia – podano inny termin. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Podany termin  może ulec zmianie w przypadku wyprzedania się produktu w sklepie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta, liczy się w następujący sposób: 1) przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub płatnością elektroniczną – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, 2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Produkt objęty Zamówieniem jest wydawany przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą – jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

VI. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca nie udziela dodatkowo gwarancji na sprzedawany Produkt.
 2. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient będący Konsumentem życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie reklamacyjne, a także preferowany przez Klienta będącego Konsumentem – sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (kopia paragonu lub kopia faktury albo inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży).
 3. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) Klient będący Konsumentem powinien przesłać w formie pisemnej na adres: lokalnyvapeshop.pl
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie wraz z wadliwym towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta będącego Konsumentem, o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest spisać w obecności kuriera stosowny protokół szkody, a następnie przesłać uszkodzony towar wraz z protokołem szkody, na adres wskazany w pkt. 3.
 8. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do:
  • rezygnacji, o której mowa w ustępie III Regulaminu,
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.
 2. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt, wobec Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem – żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W konsekwencji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu – jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Przeglądanie Produktów prezentowanych w Serwisie nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.
 6. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę, do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu składania zamówień online, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym na podstawie RODO.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.
 9. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane, w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji Konta w Serwisie składania zamówień online oraz umożliwienia Klientowi dokonywania w nim Zamówień oraz wydania Produktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 10. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
 12. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.  Odbiorcami danych mogą być:  a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa; b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klienta, w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 14. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, to Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wygląd przedstawianych Produktów, może różnić się od Produktów przedstawianych na zdjęciach, wskutek zmian wyglądu.
 2. Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny żaden egzemplarz wybranego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Jeżeli Produkt nie będzie już dostępny, Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 4. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży, zawartych po opublikowaniu zmian w Regulaminie.
 5. Kontakt telefoniczny oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest możliwy ze Sprzedawcą – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.